profile-image

nicodarious

John Langley APO, United States of America
Breathless

Icon Themes

Score 78%
78 Likes
22 Dislikes
Aug 17 2011
glowglass-w7dark

Aurorae Themes

Score 75%
75 Likes
25 Dislikes
Aug 10 2011
Air-oxygen-color

Aurorae Themes

Score 80%
80 Likes
20 Dislikes
Aug 10 2011
KDE icons WebOS

Icon Themes

Score 72%
72 Likes
28 Dislikes
Aug 10 2011
Movies Icons

Icon Themes

Score 68%
68 Likes
32 Dislikes
Aug 10 2011
Sci-Fi-Like KDE4 Splash

KDE 4 Splashscreens

Score 60%
60 Likes
40 Dislikes
Jul 29 2011
SteampunK KSplash Theme

KDE 4 Splashscreens

Score 84%
84 Likes
16 Dislikes
Jul 29 2011
Glowglass-Cupertino

Aurorae Themes

Score 83%
83 Likes
17 Dislikes
Jun 22 2011
Ghost (Aurorae)

Aurorae Themes

Score 77%
77 Likes
23 Dislikes
Jun 22 2011
NewEssenceFinal

KDE 4 Splashscreens

Score 82%
82 Likes
18 Dislikes
Jun 21 2011
inGame Splash

KDE 4 Splashscreens

Score 72%
72 Likes
28 Dislikes
Jun 21 2011
Karbon4 for KDE4

KDE 4 Splashscreens

Score 78%
78 Likes
22 Dislikes
Jun 21 2011