61.
Score 63%
63 Likes
37 Dislikes
Aug 30 2017
62.

White chips 0.3

Icon Themes by ZMA
3 comments
Score 61%
61 Likes
39 Dislikes
Aug 30 2017
63.

Obsidian Icon Theme 3.1.1

Icon Themes by madmaxms
70 comments
Score 82%
82 Likes
18 Dislikes
Aug 30 2017
64.

Elementary GTK Pack 2

Icon Themes by cybercop
7 comments
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Aug 29 2017
65.
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
Aug 29 2017
66.
Score 53%
53 Likes
47 Dislikes
Aug 28 2017
67.

Ubo Icons Theme 0.1alpha

Icon Themes by ubo
158 comments
Score 85%
85 Likes
15 Dislikes
Aug 28 2017
68.

Leaves

GTK2 Themes by bubble1
5 comments
Score 61%
61 Likes
39 Dislikes
Aug 28 2017
69.

SnowIsh 1.3

Icon Themes by floppy
53 comments
Score 81%
81 Likes
19 Dislikes
Aug 28 2017
70.
Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
Aug 27 2017